ประวัติคลองบางหลวง

ประวัติ “คลองบางหลวง”

“คลองบางหลวง” มีชื่อเป็นทางการว่า iq option download “คลองบางกอกใหญ่” เป็นลำคลองที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งขวาของป้อมวิชัย ประสิทธิ์ไปสิ้นสุดที่คลองมอญ ตรงข้ามปากคลองชักพระ) คลองบางกอกใหญ่ มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นคลองที่กว้างใหญ่กว่าคลองที่อยู่ละแวกใกล้เคียง เพราะเป็นทางออกของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม โดยในสมัยพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2065 โปรดเกล้าให้ขุดคลองลัด เรียกว่า “ลัดบางกอก” ระหว่างคุ้งแม่น้ำที่เคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน โดยแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมจะอ้อมเลียวจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคุ้งกว้างมาทะลุออกข้างวัดท้ายตลาด จากปากคลองบางกอกน้อยมาบรรจบบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่มีความยาว 6.5 กิโลเมตร iq option ดาวน์โหลด ซึ่งก่อให้เกิดแม่น้ำสายใหม่ขึ้นตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชถึงหน้าวัดอรุณราชวราราม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการย่นระยะทางและอำนวยความสะดวงให้กับพ่อค้าและชาวทูตชาวตะวันตกที่เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในสมัยนั้น ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมก็เล็กลงกลายเป็นคลอง บางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ย้ายราชสำนักมาอยู่ที่กรุงธนบุรี คลองบางกอกใหญ่จึงกลายมาเป็นชุมชนของข้าหลวง และทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนที่ได้เคยช่วยเหลือพระองค์มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ จึงเรียกกันว่า คลองบางข้าหลวงหรือ คลองบางหลวง มาถึงปัจจุบัน

51 54

ในสมัยครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครถูกขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” โดยสมัยนั้นใช้การสัญจรทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ และคลองบางกอกใหญ่ (หรือคลองบางหลวง) ก็เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญในสมัยนั้น ทั้งยังเป็นที่ตั้งชุมชนเก่าแก่ เป็นที่พำนักของบรรดาขุนนาง ผู้ดี และเศรษฐีในสมัยก่อน ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานที่มีทั้งเรื่องราวของวิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนาที่แตกต่างกัน และมีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและประเพณี มีทั้งวัดไทย วัดจีน มัสยิด และศาลเจ้า ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเรื่องราวที่หลากหลายของชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ

ในปัจจุบัน “คลองบางกอกใหญ่” ถือเป็นเส้นทางสัญจร ทางระบายน้ำ iq option โหลด และยังเป็นแหลางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างมาก โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝั่ง วัดและมัสยิดริมคลองบางกอกใหญ่ ได้แก่ วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม โบสถ์อิทรสารเพชร วัดสังข์กระจาย วัดประดิษฐาราม วัดเวฤราชิน วัดอินทาราม วัดราชคฤห์ วัดประดู่ในทรงธรรม วัดนวลนรดิศ วัดปากน้ำ วัดคูหาสวรรค์ วัดกัลยาณมิตร วัดวิจิตรการนิมิต มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มัสยิดต้นสน

bangluang21